กสทช.ร่วมหารือ-ชี้แจงแนวทาง การเสนอข่าวงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 7 มี.ค. 2562 เวลา 18:33 น.

Views

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2562 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า  สำนักงาน กสทช.ได้ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการออกอากาศในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้กับผู้ให้บริการกิจการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย เพื่อกำหนดแนวทางการออกอากาศให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยเหมาะสม

ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือผู้ให้บริการกิจการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่องานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.-31 ก.ค. และหากพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้ผู้ให้บริการระงับยับยั้งเนื้อหาในทันที รวมถึงกรณีที่ได้รับแจ้งขอความร่วมมือจากสำนักงาน กสทช.ด้วย โดยในช่วงเวลาดังกล่าวขอความร่วมมือผู้ให้บริการขึ้นข้อความหรือคำถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีเพื่อให้พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

สำหรับการออกอากาศในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ได้แบ่งแนวทางการปฏิบัติออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่  1.ช่วงการเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 15 มี.ค.-1 พ.ค. 2.ช่วงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค. และ 3.ช่วงเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 7 พ.ค.-31 ก.ค. อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการสามารถหาข้อมูลและรายละเอียดพระราชพิธีฯทางเว็บไซต์ www.phralan.in.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านศูนย์สื่อมวลชนย่อยงานพระราชพิธีฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1257, สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-7600 ต่อ 5148, 5135 และสามารถเชื่อมโยงสัญญาณในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://broadcast.nbtc.go.th/home/

Tag : กสทช. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก