News

เสรีพิศุทธ์ซัดทภ.1 ขึ้นป้ายLED ใส่ร้ายป้ายสี

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส  หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และอดีตผบ.ตร. โพสต์ข้อความผ่านเฟชบุ๊กตอบโต้กรณีกองทัพภาคที่ 1 ขึ้นป้ายโฆษณาจอ LED ข้อความว่า "ถ้าไม่มีปฏิวัติครั้งที่แล้ว ถ้านายกรัฐมนตรีมาจากนักการเมือง ผมก็ไม่ได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ"

โดยพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุว่า วันที่ 8 มี.ค.62 กองทัพภาคที่ 1 ได้ขึ้นภาพจอ LED ข้อความว่า  “ถ้าไม่มีปฏิวัติครั้งที่แล้ว ถ้านายกรัฐมนตรีมาจากนักการเมือง ผมก็ไม่ได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ”

ข้อความดังกล่าวเป็นการบิดเบือน ส่อเจตนาใส่ร้ายป้ายสีเพราะเป็นการตัดตอนเอาคำพูดเพียงบางช่วงมาสื่อให้เกิดการเข้าใจผิดว่าได้รับตำแหน่ง “เพราะจากการปฏิวัติ” แต่เนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญต่อจากนั้นคือ “เพราะว่านายกรัฐมนตรีชื่อสุรยุทธ์ จุลานนท์เป็นองคมนตรี จะมีคุณธรรมมากกว่านักการเมือง” ความหมายคือ “เพราะผู้ปกครองที่มีคุณธรรม”

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๗๘ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระทําการใด ๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง

(วรรคสาม)ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการหรือ กรรมการที่พบเห็นมีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติหรือระงับการกระทําใดที่เห็นว่าอาจเป็นคุณหรือ เป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด

ในกรณีตามวรรคสาม ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่และอํานาจกํากับดูแล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์อันอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ประจํากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอําเภอ ในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งได้