จับประเด็นเป็นข่าว : เกษตรกรไทยเตรียมรับความผันผวนปีนี้

วันที่ 10 มี.ค. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

เกษตรกรยุคนี้ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกในปีนี้เกษตรกรไทยจะต้องเตรียมรับมืออย่างไร ไปติดตามใน "จับประเด็นเป็นข่าว" กับ คุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ

ภาคการเกษตร นับเป็นหัวใจสำคัญของประเทศไทย เพราะเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคนไทย ครอบครัวคนไทยมากกว่า 40% ต้องพึ่งพารายได้จากการเกษตร แม้ปีที่ผ่านมา มีตัวเลขที่ชี้ว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรขยายตัวได้ถึง 4.6% แต่ราคาสินค้าเกษตรกลับลดลงถึง 5.86% ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นน้อยเพียง 0.19%

ความหวังของเกษตรกรที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับการขายผลผลิตให้ได้ราคาดี ซึ่งเกษตรกรจะต้องปรับตัว เตรียมรับกับความผันผวนหลายด้าน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินว่า เศรษฐกิจการเกษตรปีนี้จะเติบโตได้ 3-4% แต่ตัวเลขการขยายตัวจะต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยชี้ว่า สินค้าเกษตรหลัก ๆ อย่างข้าว ยางพารา มีความเสี่ยงที่ราคาจะลดลงตามราคาสินค้าเกษตรในตลาดล่วงหน้า โดยข้าวราคาลดลง 1-2% ส่วนราคายางพาราลดลง 5%

สินค้าเกษตรไทยมีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ซึ่งเป็นผลจากปัญหาสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ที่กดดันให้ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดทั่วโลกอยู่ในระดับต่ำ สภาพอากาศแปรปรวนก็เป็นตัวแปรสำคัญ เพราะปีนี้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับสภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งปีแรก อาจทำให้เกิดความแห้งแล้ง และส่งผลต่อปริมาณผลผลิตการเกษตรได้ นอกจากนี้ยังต้องดูว่า รัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง จะมีนโยบายสนับสนุนภาคเกษตรอย่างไร

ด้วยเหตุนี้ เกษตรกรจึงต้องปรับตัวรับกับความผันผวนในปีนี้ให้ดี เมื่อปัจจัยด้านราคาและสภาพดินฟ้าอากาศไม่แน่นอน เกษตรกรก็ต้องหันหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้แก้ปัญหา

การทำเกษตรระบบ สมาร์ทฟาร์มมิ่ง เป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรรับมือกับความผันผวนในปีนี้ได้ดีขึ้น ด้วยการลดต้นทุนการผลิต ลดความสิ้นเปลืองที่ไม่จำเป็นลง เช่น ลดน้ำ ลดปุ๋ยต่าง ๆ ที่เคยใช้ในระบบการผลิตแบบเดิม ที่สำคัญ การเกษตรยุคใหม่จะขายสินค้าแบบเดิม ๆ ไม่ได้แล้ว ต้องพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ออกมา ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย ทำให้หาตลาดใหม่ได้มากขึ้น

ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องยากสำหรับเกษตรกรแบบดั้งเดิม แต่ถ้าเกษตรกรไทยเปิดใจยอมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต ก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างโอกาสให้เกษตรกรไทยต่อสู้ได้ในตลาดโลก และยังปูทางไปสู่อาชีพเกษตรแบบยั่งยืนได้

Tag : จับประเด็นเป็นข่าว เกษตรกร เศรษฐกิจไทย เกษตรกรไทยเตรียมรับความผันผวน