องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถ้วยรางวัลและชมนิทรรศการ โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 13

วันที่ 10 มี.ค. 2562 เวลา 20:10 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปยังศูนย์การค้า ไอคอน สยาม ในการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 13 ประเภทชุมชนและประเภทโรงเรียน ซึ่งบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงปัญหาด้านภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ จัดทำแผนงานส่งเข้าประกวด เพื่อสนันสนุนการลดภาวะโลกร้อนภายในชุมชนของตน ภายใต้แนวทางในการทำกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน อาทิ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การจัดการขยะ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นเวทีถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ของตนให้แก่โรงเรียน และชุมชนอื่น ๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้สู่การพัฒนากิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการจาก 10 โรงเรียน และ 10 ชุมชนทั่วประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนศูนย์การเรียนรู้ชีวพนาเวศ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับการประกวดครั้งนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 153 โครงการ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ในโครงการท่าปลาที่รัก และรางวัลชนะเลิศประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนหมู่ที่ 4 โนนดินแดง เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการโนนดินแดง หมู่ 4 สู่วิถีบ้าน วัด โรงเรียน ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

Tag : องคมนตรี โครงการลดเมืองร้อน โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 13