News

ช่อง 7HD และผู้ดำเนินรายการสนามข่าว 7 สี รับพระราชทานรางวัลเทพทอง

ช่อง 7HD และผู้ดำเนินรายการ "สนามข่าว 7 สี" ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรสื่อที่ทำคุณประโยชน์ และบุคคลด้านสื่อสารมวลชน เข้ารับรางวัลพระราชทาน "รางวัลเทพทอง"

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 ของสมาคมวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่องค์กรดีเด่น นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น และนักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น รวม 75 รางวัล พร้อมมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน 9 รางวัล

โดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้รับรางวัลประเภทองค์กรดีเด่น นอกจากนี้ยังมี นายสมโภชน์ โตรักษา ได้รับรางวัลประเภทบุคคลดีเด่น จากรายการคอลัมน์หมายเลข 7, นายณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด ได้รับรางวัลประเทศบุคคลดีเด่น จากรายการสนามข่าว 7 สี ส่วนนางสาวศจี วงศ์อำไพ ได้รับรางวัลประเภทบุคคลดีเด่นจากข่าวจับพระชั้นผู้ใหญ่คดีเงินทอนวัด และคดีฆ่าฝังดิน จังหวัดกาญจนบุรี ที่ออกอากาศในรายการสนามข่าว 7 สี

สำหรับงานมอบรางวัลเทพทอง จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2540 เพื่อสร้างเสริมความภูมิใจให้กับบุคลากรในวงการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านความประพฤติ และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง รวมถึงองค์กรที่สนับสนุนการผลิตรายการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม