News

สภาพอากาศร้อนทางภาคอีสาน ส่งผลให้น้ำในเขื่อนหลักหลายแห่งระดับน้ำลดลง

สภาพอากาศร้อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลต่อปริมาณน้ำกักเก็บในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โดยปริมาณน้ำในหนองหาร จังหวัดสกลนคร อยู่ที่ 180 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนน้ำอูน อยู่ที่ 279 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ชลประทานระบุว่ายังเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูก

ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง ในจังหวัดหนองคาย น่าเป็นห่วงเพราะเหลืออยู่ที่ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 46 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ ขอให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง เปลี่ยนไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน

เขื่อนระบายน้ำฝายวังยาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ต้องปิดประตูระบายน้ำ 5 บาน หลังปริมาณน้ำอยู่ที่ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง แต่ยังเปิดประตูระบายน้ำ 1 บาน เพื่อพร่องน้ำวันละกว่า 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่ท้ายฝายมีน้ำหล่อเลี้ยงพืชผลการเกษตร

อากาศร้อนยังส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงในหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และนครราชสีมา ผู้เลี้ยงสัตว์ต้องพาสัตว์เลี้ยงออกไปหาน้ำเป็นระยะทางไกล หรือจ้างขุดบ่อบาดาลให้สัตว์ได้กินน้ำ รวมทั้งยังขาดอาหารเพราะหญ้าแห้งตาย ต้องสั่งซื้อฟางอัดแท่ง ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูง

ที่จังหวัดสุรินทร์ แหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอดทำให้ผู้ขุดบ่อน้ำในอำเภอสนม มีรายได้จากการส่งน้ำให้กับชาวบ้านในราคาเที่ยวละ 100 บาท แต่ไม่มีการนำน้ำออกตระเวนขาย โดยจะส่งน้ำเฉพาะการสั่งซื้อเท่านั้น เพราะไม่คุ้มค่าน้ำมันในการเดินทาง