News

น้ำในเขื่อนลดลงต่อเนื่อง กรมชลฯ มั่นใจแผนจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้ง

แม้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ จะปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่กรมชลประทานยังมั่นใจแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง จะมีน้ำเพียงพอความต้องการ

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ ล่าสุดวันนี้ว่า ปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันอยู่ที่ 49,249 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำใช้การได้อยู่ที่ 25,321 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 49% ของความจุในภาพรวม ซึ่งแม้ระดับน้ำจะเริ่มปรับลดลงในหลาย ๆ เขื่อน แต่มั่นใจว่า การจัดสรรน้ำในช่วงหน้าแล้งปีนี้จะเพียงพอต่อความต้องการ แม้การปลูกข้าวนาปรังในหลายพื้นที่จะเกินกว่าแผนฯ ที่ตั้งไว้ ทำให้ต้องเพิ่มการระบายน้ำมากกว่าแผนฯ เป็นช่วง ๆ เพื่อรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา และระบบชลประทาน พร้อมควบคุมคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมขอความร่วมมือจากเกษตรกรทุกภาคส่วน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ และใช้น้ำอย่างประหยัด

ด้าน กรมการข้าว เตรียมคัดกรองรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ซึ่งนาปลูกข้าวเสียหายอย่างสิ้นเชิง และมีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่ในเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งชาวนากลุ่มนี้จะได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ พันธุ์ข้าวที่ได้จัดเตรียมไว้ราว 7 ตัน เพื่อมอบให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการฟรี ในอัตราไร่ละ 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ ภายในเดือนเมษายนนี้ เพื่อนำมาเพาะปลูกข้าวนาปีในฤดูกาลหน้า