มีผลบังคับใช้แล้ว กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 10:55 น.

Views

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แล้วในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 30 ก โดยกฎหมายนี้ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป หรือวันที่ 13 มี.ค.นี้ เว้นแต่การจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

คลิกอ่านรายละเอียด

Tag : มีผลบังคับใช้ กฎหมายภาษีที่ดิน ราชกิจจานุเบกษา