News

อัปเกรดประเทศไทย : หวังขยายตลาดสาหร่ายพวงองุ่น

สาหร่ายพวงองุ่น พืชเศรษฐกิจจากการส่งเสริมในโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร  จ.เพชรบุรี  ให้อยู่ดีกินดีมากขึ้นกว่าการทำนาเกลือเหมือนในอดีต แต่ภายหลังมีคนแห่เพาะเลี้ยงมากขึ้น  จึงทำให้ราคาตก เคยขายได้กิโลกรัมละ 300 บาท ตอนนี้เหลือแค่ 120 บาท จึงหวังว่าหากรัฐบาลชุดใหม่ เข้ามาช่วยส่งเสริมและขยายตลาดก็น่าจะดีขึ้น
              
เสียงสะท้อนเล็กๆ ของชาว จ.เพชรบุรี ฝากไปถึงนักการเมืองเข้ามาช่วยพัฒนาอาชีพให้มั่นคง เพื่ออัปเกรดประเทศไทย