พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 09.04 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายยาน แชร์ (Mr.Jan Scheer) อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย นำนายอาเซล เบราเออร์ (Mr.Axel Brauer) ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เบราเออร์ โฮลดิ้ง จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนโครงการอาชีวศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

เวลา 10.16 น. วันนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมโครงการในพระราชดำริ เรื่อง "เพลงเรื่อง" ซึ่งเป็นประเภทของเพลงไทยที่สำคัญประเภทหนึ่ง ด้วยทรงห่วงใยดนตรีไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ในปี 2557 จึงมีพระราชประสงค์ให้มีการรวบรวมและจัดเก็บเพลงเรื่อง และจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่วนพระองค์ มีการประชุมและดำเนินการเรื่อยมา ปัจจุบัน มีสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสนองงานในพระราชดำริโครงการเพลงเรื่องให้มีความสมบูรณ์ อาทิ แนวพระราชดำริและแนวทางในการดำเนินโครงการเพลงเรื่อง และการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะอนุกรรมการโครงการฯ

เพลงเรื่อง คือเพลงที่บรรเลงเป็นชุด โดยนำเพลงที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหลาย ๆ เพลงมาบรรเลงติดต่อกัน โดยไม่มีเนื้อร้อง ส่วนใหญ่ใช้ในงานพิธีต่าง ๆ เช่น เพลงเรื่องนางหงส์ใช้ในงานศพ และเพลงเรื่องฉิ่งพระฉันใช้บรรเลงตอนพระฉันภัตตาหาร

เวลา 17.29 น. เสด็จพระราชดำเนินไปในงานปิดภาคเรียนของโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ ประจำปีการศึกษา 2561 ในการนี้ พระราชทานเหรียญรางวัลแก่ครูผู้มีความวิริยะอุตสาหะช่วยเหลืองานโรงเรียนมาโดยตลอด แล้วพระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นักเรียนใหม่ของโรงเรียนฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาในโอกาสสำเร็จการศึกษา

โรงเรียนแห่งนี้ มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 245 คน จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ "ความรู้ดี มีคุณธรรม" โดยจัดกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ และจัดกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงภายใต้โครงการ "เพาะต้นกล้าพอเพียงตามพระราชดำริ" ซึ่งนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ไปเข้าค่าย ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อม วิธีการบำบัดน้ำเสีย และอบรมเชิงปฏิบัติการตามฐานการเรียนรู้การคัดแยกขยะเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ด้านการพัฒนาอัจฉริยภาพของครูและนักเรียนได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนจิตรลดา มาช่วยแนะแนวการสอนให้กับครู และมีโรงเรียนจัตุรัสภาษาส่งครูมาเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียน นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ "บ้านของพ่อ" ให้นักเรียนได้ศึกษาวิธีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ และปีนี้ได้ต่อยอดพัฒนา นำวัสดุเหลือใช้ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องซักผ้าเก่า มาประกอบกับจักรยานให้นักเรียนปั่นออกกำลังกายเป็นพลังงานกล และเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ในธนาคารพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนต่อไป

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ เพลงเรื่อง โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา