News

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพระสงฆ์ และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รวม 170 ถุง พร้อมเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 4 ครอบครัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมกันนี้ ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่และประชาชนด้วย

ที่วัดเทพนิมิต หรือวัดบ้านกลาง อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอัฐบริขาร ไปถวายแด่พระสงฆ์ 5 รูป ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร 7 คน เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ

ส่วนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 รวม 150 ถุง พร้อมกันนี้ องคมนตรีได้ไปประชุมติดตามสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปเยี่ยมอาสาสมัครทหารพราน ธีรวัฒน์ กันทะนิจ และนางสาวมายูรี เจ๊ะดือเร๊ะ ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่บ้านบาเจาะ หมู่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ โดยหลังจากนั้น องคมนตรีได้ไปประชุมติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด