พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ ไปประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วย โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง ป่าละอู และโครงการตามพระราชประสงค์ หนองพลับ กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี  

สำหรับการดำเนินโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานฯ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้สร้างแหล่งเก็บกักน้ำ และเพิ่มช่องระบายน้ำผ่านถนนและคลองระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยด่วน ซึ่งกรมชลประทานได้เสนอแนวทางดำเนินงานในภาพรวม โดยกำหนดแผนงานการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 2 แห่ง, ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเดิมในพื้นที่ 3 แห่ง, ฝายทดน้ำ 1 แห่ง, ขุดขยายคลองระบายน้ำเดิม 4 สาย, ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 9 แห่ง และขุดคลองผันน้ำใหม่ 3 สาย

ปัจจุบันได้ศึกษา สำรวจ และออกแบบโครงการฯ เสร็จเรียบร้อย คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2568 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ที่ไหลผ่านตัวเมืองบางสะพานได้ถึง 525 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน ลดจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม นอกจากนี้ ยังช่วยเก็บกักน้ำในลำคลอง ให้ราษฎรใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคในช่วงฤดูแล้ง

Tag : พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำ ประจวบคีรีขันธ์