พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 20:10 น.

Views

เวลา 08.54 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้น เสด็จไปยังอาคารอเนกประสงค์ พระราชพระราชวโรกาสให้ นายกสภามหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โอกาสนี้ พระราชทานโล่เกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัย

ต่อจากนั้น ทรงเปิดนิทรรศการ "มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม" เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 60 ปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีต่อมหาวิทยาลัย และพสกนิกรชาวไทย และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นำสมัยของคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมแบบครบวงจร มีผลงานที่น่าสนใจ อาทิ ดาวเทียม KNACKSAT (แนคแซท) ดาวเทียมเพื่อการศึกษา ฝีมือคนไทยทั้งหมดดวงแรก ที่ผ่านการตรวจสอบและประสบความสำเร็จในการประกอบรวมเข้ากับอุปกรณ์ ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 พร้อมกับดาวเทียมทั้งหมด 17 ประเทศ จากฐานทัพอากาศแวนเด็นเบิร์ก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา, หุ่นยนต์ทำลายวัตถุระเบิด DYNA-T (ไดร์น่า-ที) มีฐานขับเคลื่อนเป็นตีนตะขาบ เพื่อนำเครื่องยิงกระสุนน้ำแรงดันสูง เข้ายิงทำลายวงจรจุดระเบิดของระเบิดแสวงเครื่อง และยานสำรวจใต้น้ำแบบมีสายควบคุม เพื่อบันทึกภาพความละเอียดสูง ประเมินสภาพสิ่งแวดล้อม และระยะทางในการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตในทะเล รวมถึงผลงานวิจัยดีเด่นจากหน่วยงานต่าง ๆ แบ่งเป็น 6 กลุ่ม อาทิ กลุ่ม Robotic and Automation, กลุ่ม Medical Technology และกลุ่ม Digital IT นอกจากนี้ มีการบรรยายพิเศษทางวิชาการ, กิจกรรม Open House และประกวดโครงการสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะจัดงานไปจนถึงวันที่ 18 มีนาคมนี้              

เวลา 14.32 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด มหาชน พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังน้ำ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สำหรับใช้ในการสร้างฐานคอนกรีตสำหรับตั้งถังน้ำ เพื่อสนับสนุนโครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติ"

นายเดชา ภู่ละออ นำเกษตรกรกลุ่มพัฒนาไม้ผล ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตร

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สิ่งประดิษฐ์ ดาวเทียม KNACKSAT