พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงปิดค่ายพัฒนาสมาชิก ทูบี นัมเบอร์วัน สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 22

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 20:11 น.

Views

เวลา 19.50 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยัง เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี ทรงปิดค่ายพัฒนาสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 22 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็ก และเยาวชนที่เท่าเทียมกัน โดยผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือ เยาวชนเกิดการพัฒนาพฤติกรรม อาทิ ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การเป็นผู้นำ และทักษะกิจกรรมที่ตนเองสนใจ เช่น ภาษา, ดนตรี, กีฬา ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตได้

โดยมีอาจารย์ หรือ ผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเป็น IDOL ของเยาวชนเป็นวิทยากร ในลักษณะ Play And Learn ทำให้เกิดสังคม เกิดเครือข่ายเยาวชนทูบี นัมเบอร์วัน โดยใช้รูปแบบ และกระบวนการกลุ่ม สร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายใน จากการประเมินผลค่าย พบว่า กิจกรรมที่ทำให้สมาชิกค่ายรู้สึกภาคภูมิใจตนเองมากที่สุด คือ การแสดงความสามารถหน้าพระพักตร์ และการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงพิเศษ ซึ่งเป็นเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเข้าค่าย มีพัฒนาการ และความเติบโตด้านการเรียน, การทำงาน, การใช้ชีวิต, ความมีจิตอาสา, มีความผูกพันกับโครงการ และการเป็นแบบอย่างอันดีให้กับรุ่นน้อง ในการนี้ พระราชทานพระดำรัสแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน

สำหรับค่ายพัฒนาสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน สู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่ 22 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-14 มีนาคมที่ผ่านมา มีเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วม 378 คน

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ค่ายพัฒนาสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน โครงการทูบี นัมเบอร์วัน เดอะ ไพน์ รีสอร์ท ทูบี นัมเบอร์วัน