พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

องคมนตรี ไปประชุมติดตามการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 20:14 น.

Views

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไปประชุม ติดตามการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาว 1 ใน 4 แห่ง ของมูลนิธิโครงการหลวง จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ช่วยสร้างรายได้แทนการปลูกฝิ่น ปัจจุบัน เป็นแหล่งวิจัยไม้ดอก ไม้ผล พืชผัก กาแฟ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เพื่อการผลิตและขยายพันธุ์ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรโดยรอบสถานีฯ และเป็นศูนย์เรียนรู้ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง ส่งเสริมการปลูกพืชเขตหนาวแก่เกษตรกรชาวไทยภูเขา ซึ่งมีขบวนการปลูกพืชได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย อาทิ มาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยมีพื้นที่ส่งเสริมรับผิดชอบ 173.67 ตารางกิโลเมตร มีผลผลิตหลัก อาทิ เซเลอรี่ ซุกินี พีช สตรอว์เบอร์รี ถั่วอะซูกิ ซึ่งจะช่วยให้ราษฎรชาวไทยภูเขามีอาชีพยั่งยืน และมีรายได้ที่มั่นคง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การปลูกหญ้าแฝก งานฟื้นฟูป่าต้นน้ำและทำแนวป้องกันไฟ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 11 หมู่บ้าน 1,850 คน

Tag : พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ มูลนิธิโครงการหลวง สถานีวิจัยพืชเขตหนาว เชียงใหม่