พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 20:15 น.

Views

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะฯ ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา และคลองระบายน้ำ โดยกรมชลประทานได้จัดทำโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี มีการปรับปรุงคลองระบายน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ำลงสู่ทะเล และปรับปรุงแม่น้ำเพชรบุรี ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากเหนือเขื่อนเพชรที่ 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

นอกจากนี้ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามพระราชประสงค์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พร้อมกันนี้ ได้ไปติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมือง ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี บริเวณมณฑลทหารบกที่ 15 ระยะทาง 165 เมตร ซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมประจำ เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่วิกฤตของเทศบาลเมืองเพชรบุรี และป้องกันความเสียหายต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรได้

Tag : องคมนตรีชลิต โครงการพระราชดำริ โครงการพระราชดำริ เพชรบุรี