News

แบบนี้รู้เรื่อง : สถานที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

สถานที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ อาจจะไม่ใช่สถานที่ ที่เราเคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา  จึงต้องมีการตรวจสอบก่อนจะถึงวันเลือกตั้งล่วงหน้าและวันเลือกตั้งทั่วไป ตรวจสอบได้ที่ไหนอย่างไร...