พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ตั้งเป้าปี 2562 ทุกหมู่บ้านที่เคยขาดแคลนน้ำต้องมีน้ำอุปโภคบริโภค

วันที่ 16 มี.ค. 2562 เวลา 04:41 น.

Views

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สนทช. พร้อมด้วย นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่บ้านดอนกลาง หมู่ 5 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ด้วยการก่อสร้างบ่อบาดาลขนาดความลึก 18 เมตร เพื่อผลิตน้ำประปาให้กับชาวบ้าน

นายสมเกียรติ กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคส่วน ทำให้บางพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค

และในวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้เป็น "วันน้ำโลก" ในปีนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลัก จัดกิจกรรม วันน้ำโลกและสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ระดับโลก คือ “Leaving no one behind” ในขณะที่ประเทศไทยได้กำหนดแนวคิดเพิ่มเติมในการรณรงค์ระดับประเทศคือ “ทั่วถึง..เท่าเทียม.. เพียงพอ” โดยต้องการให้ทุกครัวเรือนเข้าถึงน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2562 หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำจำนวน 7,490 หมู่บ้าน จะต้องมีน้ำกินน้ำใช้ครบทุกหมู่บ้าน รวมทั้งจะเร่งปรับปรุงระบบประปาเดิมที่ชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้อีกด้วย

Tag : สนามข่าว 7 สี น้ำกินน้ำใช้ น้ำอุปโภคบริโภค