เตรียมเลือกตั้งล่วงหน้า จ.อุดรธานี

วันที่ 16 มี.ค. 2562 เวลา 22:42 น.

Views

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี ได้แจกบัตรพร้อมหีบเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าทั้ง 12 หน่วย แบ่งเป็นในเขต  2 หน่วย และนอกเขต 10 หน่วย โดยเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยได้นำโต๊ะไปจัดเรียง และนำเชือกกั้น  ซึ่งจังหวัดอุดรธานีมี ผู้ลงทะเบียนขอเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตทั้งหมด 1,419 คน และนอกเขต  8,087 คน ซึ่งพรุ่งนี้จะมีนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ไปอำนวยความสะดวกให้กับผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งด้านการจราจร เพื่อสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น