สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ นางสุพัตรา ลาวัณย์ศิริ

วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 20:11 น.

Views

เวลา 19.38 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดราชสิทธาราม ในการพระราชทานเพลิงศพ นางสุพัตรา ลาวัณย์ศิริ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 สิริอายุ 68 ปี

นางสุพัตรา ลาวัณย์ศิริ เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2493 เป็นธิดาของ พันเอกพิเศษ ปฐม กับ นางวิม บุณยประภัศร์ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนราชินีบน, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเริ่มรับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ระดับ 4 ที่สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 8 และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นนายแพทย์ระดับ 5 ก่อนจะลาออกจากราชการในปี 2524 เพื่อก่อตั้งสหเวชโพลีคลินิก โดยปฏิบัติงานในตำแหน่งนายแพทย์และกรรมการบริหารคลินิกกว่า 10 ปี ก่อนจะยุติการปฏิบัติงานเมื่อป่วยเป็นมะเร็งเต้านม

จากนั้น ได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านการแพทย์ ปฏิบัติงานเพื่อสังคม เป็นอาสาสมัครที่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อมะเร็งเต้านม ด้วยเป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี จึงบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษา และทำนุบำรุงศาสนาผ่านหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และวัดพระศรีมหาธาตุ ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดิเรก ลาวัณย์ศิริ มีบุตร 1 คน

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สุพัตรา ลาวัณย์ศิริ พระราชทานเพลิงศพ