คอลัมน์หมายเลข 7 : อบต.สนามแย้ คืนเงิน 1.5 ล้านบาท

วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 11:16 น.

Views

เอกสารที่ อบต.สนามแย้ ทำเรื่องขอส่งเงินคืนให้ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี วงเงินกว่า 1,500,000 บาท จากกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ตรวจพบการคำนวณคำนวณราคากลางงานก่อสร้างลานร้านค้าชุมชนบริเวณหมู่ 4 บ้านหนองปลาไหลเผือก ค่าจ้าง 8,300,000 บาท มีบริษัท พงศ์เรืองรองก่อสร้างฯ เป็นคู่สัญญา คณะกรรมการกำหนดราคา คิดราคากลางสูงกว่าที่เป็นจริง โดยเอกชนยอมคืนเงินให้ อบต. เพื่อนำส่งคืนเจ้าของงบประมาณ

คอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลเรื่องนี้ร่วมกับ สตง. เดือนกันยายน 2560 พบพื้นถนนชำรุด กลับไปติดตามอีกครั้งพร้อมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก็ยังไม่ซ่อมแซม โดยตลาด อบต.สนามแย้ เปิดขายของเพียงสัปดาห์ละครั้ง เนื่องจากในพื้นที่มีตลาดแบบเดียวกันหลายแห่ง 

โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2559 สตง.ตรวจสอบครบทั้ง 6 แห่ง ที่ได้รับงบปีเดียวกัน ส่วนใหญ่ไม่เปิดใช้งาน

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7