News

แบบนี้รู้เรื่อง : การเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า

หีบบัตรที่การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงไปแล้วจะมีขั้นการเก็บรักษาอย่างไร ก่อนจะนำมารวมกับวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งจริง แล้วนับคะแนนพร้อมกัน...