สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 08.47 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 เป็นวันแรก โอกาสนี้ พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ รวม 6 คน โดยในวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โท และตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 5,364 คน

ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า "คนเราทุกคน ย่อมปรารถนาความสำเร็จด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จที่สูงสุด คือ ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงาน ความสำเร็จที่ทุกคนมุ่งหวังนั้น หากแสวงหาและได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง คือ ทุจริต เบียดเบียนผู้อื่น และเบียดบังส่วนรวมแล้ว ก็หาใช่ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ เพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่า ไม่จีรังยั่งยืนนัก และใคร ๆ ย่อมไม่สรรเสริญ ความสำเร็จที่แท้จริง จะต้องเป็นสิ่งที่คนเราสามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่า แต่ละคนสร้างสรรค์และได้รับมาด้วยการดำเนินชีวิต และประกอบกิจการงานโดยสุจริต อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ จนบังเกิดผลสำเร็จ ประโยชน์ และความสุขความเจริญอันมั่งคงยั่งยืน ทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และชาติบ้านเมือง จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายผู้กำลังจะออกไปสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงาน ทำความเข้าใจสิ่งที่พูดนี้ให้ทราบชัด แล้วตั้งใจพยายามสร้างสรรค์ความสำเร็จที่แท้จริงให้ได้"

เวลา 14.11 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำ นายวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัท ฟิลิปส์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน เพื่อสภากาชาดไทย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ กับเครื่องฟอกอากาศ สมทบโครงการกองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัยของสภากาชาดไทย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ กับเครื่องฟอกอากาศ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

- นางสาวนภารัศมิ์ เลาหโชติสาร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาติ ดิเออร์ลี่เลิร์นนิ่งเซนเตอร์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

- นายวิโรจน์ พรประกฤต ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มหาชน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดทำและจำหน่ายชุดเข็มกลัด "ภูมิพลังแห่งนวธารา" สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการ บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด มหาชน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันจักรยาน "เอ็มทูเอฟ ไซคลิ่ง แชมเปี้ยนชิปส์ 2017" (M2F Cycling Championship 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

เวลา 17.22 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม" เนื่องในโอกาสสมโภชพระอาราม 190 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ซึ่งมูลนิธิสิริวัฒนภักดี จัดสร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเทิดพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3 ชั้น มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม คือ ลวดลายของอาคาร ใช้แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย เช่นเดียวกับอาคารโรงเรียนพุทธศาสนา ได้แก่ ลายประจำยาม ซึ่งเป็นลายไทยพื้นฐานในการตกแต่งส่วนของประตูหน้าต่าง และในส่วนของคันทวย ใช้ลวดลายของพระพรหมวิจิตรมาปรับสัดส่วนให้เข้ากับอาคาร โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่ออาคารด้วย

อาคาร "สิริภักดีธรรม" เป็นอาคารศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร อันจะเอื้อต่อภารกิจของวัดในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชน ซึ่งนอกจากเป็นสถานที่สำหรับบรรยายธรรม อบรมศีลธรรม และปฏิบัติธรรมแล้ว พื้นที่ส่วนหนึ่งยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ และห้องสมุด โดยในส่วนของห้องสมุด มีการรวบรวมหนังสือและสื่อต่าง ๆ ของพระนักเทศน์ นักเผยแผ่แห่งวัดประยุรวงศาวาส ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่วนของพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ จะรวบรวมของที่ระลึกที่มีคุณค่า ที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาถวาย รวมถึงจัดแสดงประวัติ เครื่องเกียรติยศ และเครื่องเกียรติคุณของพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พระราชทานปริญญาบัตร พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดอาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส