คณะองคมนตรี ประชุมและติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562

วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

ที่ห้องประชุม 1 อาคาร 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะองคมนตรี ประชุมร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ปี 2558 โดยมีคณะกรรมการฯ ส่วนราชการระดับกระทรวง กรม เหล่าทัพ หน่วยงานเครือข่าย และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ ภายใต้แผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพยากรณ์ อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร, กลุ่มบริหารจัดการน้ำ อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และกลุ่มปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการประปาส่วนภูมิภาค

โดยได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง คือ บูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชน ทั้งการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างเร็วที่สุด, วางแผนการทำงานจัดการภัยและกำหนดแผนเผชิญเหตุให้ครอบคลุมในทุกด้าน และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและพื้นที่จริง และน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

สำหรับประเด็นที่ให้ความสำคัญ คือ น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งการประปาได้เตรียมแผนรองรับถึงเดือนกรกฎาคม 2562 ในกรณีพื้นที่เสี่ยงน้ำประปาขาดแคลน จะเติมน้ำดิบสู่ระบบการผลิต หากระบบน้ำประปาไม่สามารถผลิตได้เต็มที่ จะลดกำลังการผลิต หรือสลับวันการผลิต และหากมีความจำเป็นเร่งด่วน จะนำรถบรรทุกน้ำประปาไปส่งยังภาชนะรองรับน้ำกลางของหมู่บ้าน โดยมีการประสานไปยังการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค ให้หน่วยงานที่มีศักยภาพ นำรถไปรับน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งมีระบบการสื่อสารที่ประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ปัจจุบันมีจังหวัดที่ประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีภัยแล้ง 2 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ รวม 6 อำเภอ 8 ตำบล 57 หมู่บ้าน โดยคณะกรรมการได้ติดตามการดำเนินการตามข้อสั่งการอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ที่ประชุมเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัย และเตรียมการในพื้นที่ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ ให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้ให้ประชาชน ทั้งการตรวจสอบภาชนะเก็บกักน้ำ การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด การปลูกพืชใช้น้ำน้อย

Tag : องคมนตรี ภัยแล้ง แก้ไขปัญหาภัยแล้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์ภัยแล้ง