ผู้แทนพระองค์ ไปเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27

วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดขึ้นจนถึงวันที่ 20 มีนาคมนี้ ภายใต้หัวข้อ "Healthy Living with Medical Sciences : Genomics Thailand สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการสาธารณสุขให้แพร่หลาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง

โดยมีการนำเสนอผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 211 เรื่อง อาทิ ผลงานวิชาการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านโรค, ผลงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค, ผลงานวิชาการด้านเครือข่ายฐานคิดวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผู้แทนพระองค์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 วิทยาศาสตร์การแพทย์