Green Report : น้ำตกเหวนรกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แห้ง

วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำที่เป็นสาเหตุทำให้น้ำตกเหวนรก และสภาพน้ำท่าในลุ่มน้ำต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ลดลง โดยนำข้อมูลปริมาณน้ำฝนจาก www.worldclim.com  และข้อมูลจำแนกการใช้ประโยชน์จากที่ดินอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่าง ปี 2549 - ปี 2557 มาวิเคราะห์ พบว่าในรอบ 8 ปี มีปริมาณน้ำท่าลดลงจริง เนื่องจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีอัตราการคายระเหยเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำฝนลดลง ส่งผลกระทบต่อน้ำตก น้ำอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าและพืช

สาเหตุหลักๆ เจ้าหน้าที่ระบุว่ามาจากสภาวะโลกร้อนที่อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นและไม่เพียงแต่ปัญหาแหล่งน้ำลดลงเท่านั้น ยังส่งผลให้ป่าเริ่มเปลี่ยนแปลง จากป่าดิบชื้นกลายเป็นป่าดิบแล้ง ดินอุ้มน้ำได้น้อยลง ประกอบกับพื้นดินมีความลาดชันน้ำไหลจึงลงสู่พื้นราบอย่างรวดเร็ว 

เบื้องต้นได้เตรียมแผนเพิ่มแหล่งน้ำให้สัตว์ป่า รวมถึงเติมน้ำตามแหล่งน้ำเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยเฉพาะแหล่งน้ำกลางป่าและบริเวณน้ำตกเหวนรก เพื่อให้สัตว์ป่าและพืชป่าได้ใช้ประโยชน์

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมแผนในการแก้ไขปัญหาไว้แล้ว อยู่ระหว่างการเสนอแผนต่อผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

Facebook:,Ch7HD Social Care

Tag : Green Report น้ำตกเหวนรก