สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 08.50 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2560-2561 เป็นวันที่ 2 โดยวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 5,513 คน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี 2514 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนชาวไทยทุกระดับ จัดการเรียนการสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 23 จังหวัดทั่วประเทศ มีศูนย์สอบส่วนภูมิภาค 39 แห่ง เพื่อช่วยให้เยาวชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล มีโอกาสได้เรียนใกล้บ้านและสอบใกล้บ้าน จนสำเร็จการศึกษา และยังได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศอีก 32 ประเทศ เพื่อให้คนไทยในต่างแดนได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับคนไทยในประเทศ ทั้งยังมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล ผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ คือ เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เวลา 14.02 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางสาวสุธิดา แสงสลับสี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช

นางสุทิน ฟ้าคุ้ม และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการจัดการประกวดดนตรีไทยและอังกะลุงนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์เครื่องคู่ และวงอังกะลุง ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดงานฯ และในโอกาสนี้ ผู้แทนวงดนตรีที่ชนะเลิศการประกวดฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พระราชทานปริญญาบัตร