Green Report : แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

สระศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4 สระ ประกอบด้วย สระแก้ว สระคา สระยมนา และสระเกษ ครอบคลุมพื้นที่ 45 ไร่ ในตำบลท่าเสด็จ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี แต่ละสระมีความกว้าง ยาว ลึกไม่เท่ากัน เฉลี่ยลึก 2 เมตร โดยสระเกษ จะมีขนาดใหญ่ที่สุด กว้าง 80 เมตร ยาว 142 เมตร ลึก 2.5 เมตร มีเนื้อที่ 7 ไร่เศษ

กรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน พร้อมให้ท้องถิ่นดูแลปรับภูมิทัศน์พื้นที่ ฟื้นฟูต้นไม้เก่าแก่ เช่น ต้นโพธิ์ และต้นยางนา

การดูแลสระทั้ง 4 สระ เทศบาลตำบลท่าเสด็จ เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการน้ำในสระให้มีคุณภาพดี โดยช่วงฤดูฝนน้ำจะถูกถ่ายเทเองตามธรรมชาติ โดยน้ำจะเข้าทางสระแก้ว ต่อด้วยสระคา สระยมนา และออกที่สระเกษ โดยแต่ละสระจะมีท่อน้ำเชื่อมต่อกัน ขณะที่ฤดูแล้งน้ำจะน้อยกว่าปกติ จะใช้วิธีการผลักดันน้ำจากคลองชลประทาน หมุนเวียนเพื่อให้คุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานตลอดเวลา

น้ำในสระได้มีการส่งตรวจวัดคุณภาพน้ำและดูแลบริหารจัดการเป็นอย่างดี             

สระน้ำศักดิ์สิทธิ์และสิ่งแวดล้อมโดยรอบได้รับการดูแลอย่างดี และเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อนและใช้สำหรับจัดกิจกรรมสำคัญๆ ของชุมชนและจังหวัด

Facebook : Ch7HD Social Care

Tag : Green Report