ขอความร่วมมือนายจ้าง หยุดสงกรานต์ 5 วัน 12-16 เม.ย.นี้

วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

โดยประกาศดังกล่าวได้อ้างถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวม 5 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12  - วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562

ดังนั้นเพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดงานต่อเนื่องและได้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว ณ ภูมิลำเนา รวมถึงได้ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงขอความร่วมมือให้นายจ้างพิจารณาให้ลูกจ้างได้หยุดต่อเนื่อง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12  - วันอังคารที่ 16 เมษายนนี้ รวม 5 วัน

สำหรับงานขนส่งทางบก ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างที่มีหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะ ทำงานเกินวันละ 8 ชั่วโมง หากจะต้องทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง โดยต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง และในวันทำงานถัดไป นายจ้างต้องให้ลูกจ้างพักผ่อนจนครบ 10 ชั่วโมงก่อน ถึงจะให้เริ่มทำงานในวันต่อไปได้
 
และในการเดินทางกลับภูมิลำเนาของลูกจ้าง ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทางหรือขับรถ รวมทั้งต้องวางแผนการเดินทางกลับมาทำงานให้ดี เพื่อความสะดวกและปลอดภัย

Tag : เทศกาลสงกรานต์ สงกรานต์62