พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงาน และให้คำแนะนำการดำเนินโครงการฯ ซึ่งได้ขยายพื้นที่จาก 7 อำเภอ เป็น 15 อำเภอ ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และตรัง อาทิ โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP, โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท และโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพครู ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 1,700 คน

โอกาสนี้ ได้เดินทางไปยังวัดยางค้อม อำเภอพิปูน เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการจากผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ที่ดำเนินงานร่วมกับชุมชนพื้นที่ กว่า 20 โครงการ โดยจัดแสดงชิ้นงานและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัย ซึ่งเป็นโครงการการพัฒนาเชิงพื้นที่ มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์สาขาวิชา การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เน้นการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริง เกิดการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดให้แก่ชุมชน จนเกิดความเข้มแข็ง สร้างรายได้ และอาชีพ แก่สังคมได้อย่างยั่งยืน

Tag : องคมนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช