พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ม.เกษตรตั้งศูนย์เรียนรู้ยางพาราและปาล์มน้ำมัน

วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ 2 บริษัท ตั้งศูนย์เรียนรู้ทางด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน ส่งเสริมการวิจัยการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เปิดหลักสูตรสอนด้านยางพาราและปาล์ม ตลอดจนพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานการยางพาราและปาล์มน้ำมัน เพื่อทดสอบวิเคราะห์มาตรฐานสากล ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางด้านยาง และ Polymer
              
ที่สำคัญ มุ่งยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากยางพาราและปาล์ม ของเกษตรกร
              
ก่อนหน้านี้ ม.เกษตรฯ มีหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ,และหลักสูตรบูรณาการเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ทั้งแบบ degree คือมีวุฒิการศึกษาและ non degree ก็เปิดคอร์สให้คนทั่วไป
              
และล่าสุด ได้พัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย "เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ" จัดชุดวิชา"นวัตกรรมยางธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน"เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ เพิ่มมูลค่ายางพารา