News

แบบนี้รู้เรื่อง : ข้อพึงระวังการใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันอาทิตย์นี้ ปวงชนชาวไทยที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ มีหน้าที่สำคัญต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เราจะมาทบทวน ซักซ้อมความพร้อมความเข้าใจในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันอีกครั้งว่า  เราต้องทำอย่างไรและมีข้อพึงระวังอะไรบ้าง...

เกาะติดสถานการณ์และรายงานผลการเลือกตั้ง 2562 ได้ที่ http://news.ch7.com/7HDelection2562