พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 19:55 น.

Views

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปสู่การปฏิบัติจริง โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน และงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการ และแก้ปัญหาให้ประชาชนในท้องถิ่น โดยใช้องค์ความรู้บ่มเพาะให้ชุมชนมีความพร้อมต่อการพัฒนาตนเอง และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีวินัย จากนั้นได้เยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ที่บ้านคลองเรือ อำเภอเมือง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นหนึ่งใน 10 หมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยฯ เข้าไปส่งเสริมการยกระดับและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ สบู่เสาวรส การเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย

Tag : องคมนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ