พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 19:56 น.

Views

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปีที่ผ่านมาทางศูนย์ฯ ได้พัฒนางานต่าง ๆ ทั้งการบริหาร การศึกษาทดลอง วิจัย และพัฒนา โดยจัดทำโครงการศึกษาวิจัยและทดสอบสาธิต 3 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และการพัฒนาการป่าไม้บนพื้นฐานทรัพยากรชีวภาพบนพื้นที่เสื่อมโทรม ตามแนวพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, โครงการทดสอบสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเขียวห้วยทราย เพื่อการผลิตลูกในระบบปล่อยอิสระ, โครงการวิจัย การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันและกำจัดโรคแคงเกอร์ในมะนาว และได้ต่อยอดจากงานวิจัยขั้นทดลอง โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ และได้ออกเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร สนับสนุนปัจจัยการผลิต ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี รวม 7 แห่ง สนับสนุนกล้าหญ้าแฝก และเพาะชำกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจและไม้สำคัญประจำจังหวัด แจกจ่ายให้เกษตรกร หน่วยราชการ และประชาชน ปีที่ผ่านมามีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ กว่า 8,000 คน และมีผู้เข้าอบรม 1,206 คน

Tag : องคมนตรี โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย เพชรบุรี