News

รับหีบบัตรเลือกตั้งขึ้นพื้นที่ดอยสูง จ.แม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องของความยากลำบากในการเดินทาง เพราะอยู่ในหุบเขา เส้นทางคดเคี้ยว หากจะเดินทางเข้าไปให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าหรือเผื่อเวลาก่อน โดยเฉพาะช่วงของการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะถึงในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมนี้

วันนี้ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก 5 หน่วยเลือกตั้ง ที่ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จึงได้ลงมาที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง เพื่อรับหีบเลือกตั้งและอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนจะขนกลับเข้าไปที่พื้นที่ของตัวเอง ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปอีก และเส้นทางก็ยากลำบาก ต้องเดินทางด้วยรถยนต์ต่อรถจักรยานยนต์ บางจุดเช่นที่หน่วยโกแประ เจ้าหน้าที่ต้องต่อเรือและเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร เฉลี่ยแล้วใช้เวลา 7-8 ชั่วโมง เปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดก็คือการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่ แต่เส้นทางยากลำบากกว่ามาก ทำให้หน่วยเลือกตั้งดังกล่าวต้องมีความจำเป็นมารับหีบบัตรเลือกตั้งไปก่อนล่วงหน้าพื้นที่อื่นที่จะไปรับหีบและอุปกรณ์ต่างๆ ในเช้าวันพรุ่งนี้

เป็นความยากลำบากของการนำหีบบัตรเลือกตั้งไปบริการประชาชน แต่เมื่อเทียบกับการให้ประชาชนเดินทางเข้ามาใช้สิทธิเลือกตั้งตามจุดต่างๆ ในหัวเมืองเท่ากับว่าเป็นการผลักภาระให้กับประชาชน จนอาจทำให้ไม่ยอมออกมาใช้สิทธิก็ได้

ขณะที่พื้นที่ห่างไกลอื่นๆ เช่น ที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อำเภอกัลยาณิวัฒนา เวียงแหง แม่อาย ดอยเต่าของจังหวัดเชียงใหม่ และที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง เวียงป่าเปา จังหวัดเชียงราย ซึ่งบางหน่วยเลือกตั้ง มีจำนวนผู้ใช้สิทธิไม่ถึง 200 คนแต่ทาง กกต.ก็ต้องให้การสนับสนุนและบริการประชาชนอย่างเต็มที่ ฉะนั้นคุณผู้ชมที่มีสิทธิในการเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคมนี้ อย่าลืมไปใช้สิทธิในการร่วมกันพัฒนาประเทศ