พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ความสำคัญเลือกตั้ง 2562 - ที่มา สส./นายกฯ

วันที่ 24 มี.ค. 2562 เวลา 04:40 น.

Views

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดให้มี สส. 500 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

สส.ประเภทที่ 1 มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 350 คนจาก 350 เขตเลือกตั้ง ลดลงจากเดิมที่เคยแบ่งเป็น 375 เขตเลือกตั้งส่งผลให้จำนวน สส.ลดลง 25 คน

สส.ประเภทที่ 2 ซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง จำนวน 150 คน ใครจะอยู่ลำดับไหนนั้น ขึ้นอยู่กับพรรคการเมืองนั้นๆ จะดำเนินการ

และอีกสิ่งที่แตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วคือ วิธีการลงคะแนน เดิมผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบหนึ่งใช้เลือกแบบแบ่งเขต อีกใบหนึ่งใช้เลือกแบบบัญชีรายชื่อ แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตของพรรคใด พรรคนั้นจะได้คะแนนแบบบัญชีรายชื่อไปด้วย

ส่วนที่มาของนายกรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดเพียงให้สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่ไม่ได้กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เหมือนรัฐธรรมนูญปี 2550 ฉะนั้น ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่จำเป็นต้องลงสมัครเลือกตั้ง แต่ต้องอยู่ในบัญชีที่พรรคการเมืองแสดงไว้ต่อประชาชน ว่าจะเสนอชื่อบุคคลนี้เป็นนายกรัฐมนตรี หลังการเลือกตั้ง และพรรคการเมืองที่มีสิทธิจะเสนอชื่อจะต้องได้เสียงในสภาอย่างน้อย 25 เสียง

ผู้ที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องได้เสียงสนับสนุนเกิน 375 เสียงขึ้นไป คือได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา 750 คน คือมาจาก สส.500 คนและ สว.250 คน ดังนั้น สว. 250 คนที่มาจากการแต่งตั้งของ คสช.จึงเป็นตัวแปรสำคัญทางการเมืองในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะถ้าไม่เทคะแนนให้ ก็เป็นเรื่องยากที่พรรคการเมืองจะรวบรวมเสียง สส.ให้ได้เกิน 375 เสียง

ด้วยเหตุผลข้างต้น ทำให้เกือบทุกพรรคการเมืองเรียกร้องให้ สว.เคารพเสียงประชาชน สนับสนุนพรรคการเมืองที่รวบรวมเสียงข้างมาก 250 เสียงในสภา ได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง หรือเกิดทางตันในสนามการเมือง

แต่สุดท้าย ถ้าไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีจากบัญชีของพรรคการเมืองได้ ก็จะเข้าสู่เงื่อนไขที่ 2 คือใช้เสียงรับรองจากรัฐสภา 500 เสียง เปิดทางให้เลือกนายกรัฐมนตรีจากคนนอกได้ หากญัตตินี้ผ่าน ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อก็จะกลับสู่เงื่อนไขเดิมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คือต้องมีเสียงสนับสนุนเกิน 375 เสียงขึ้นไปเกาะติดสถานการณ์และรายงานผลการเลือกตั้ง 2562 ได้ที่ http://news.ch7.com/7HDelection2562

Tag : สนามข่าว 7 สี เจาะสนามเลือกตั้ง ความรู้เลือกตั้ง 2562