News

ที่มาของ สส. และการก้าวสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี : สนามข่าวเลือกตั้ง 62

[07.25 น. สนามข่าวเลือกตั้ง 62] ต้องบอกว่าการเลือกตั้ง 2562 ครั้งนี้ แตกต่างจากการเลือกตั้งในทุกครั้งที่ผ่านมา ทั้งที่มาของ สส.ทั้ง 500 คน และการก้าวสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศ ซึ่งครั้งนี้ไม่ต้องเป็น สส.ก็ได้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2562 กำหนดที่มาของ สส. และนายกรัฐมนตรี ไว้แบบนี้   

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดให้มี สส. 500 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

- สส.ประเภทที่ 1 มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 350 คน จาก 350 เขตเลือกตั้ง ลดลงจากเดิมที่เคยแบ่งเป็น 375 เขตเลือกตั้ง ส่งผลให้จำนวน สส. ลดลง 25 คน

- สส.ประเภทที่ 2 ซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง จำนวน 150 คน ใครจะอยู่ลำดับไหนนั้น ขึ้นอยู่กับพรรคการเมืองนั้น ๆ จะดำเนินการ

และอีกสิ่งที่แตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว คือ วิธีการลงคะแนน เดิมผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบหนึ่งใช้เลือกแบบแบ่งเขต อีกใบหนึ่งใช้เลือกแบบบัญชีรายชี่อ

แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตของพรรคใด พรรคนั้นจะได้คะแนนแบบบัญชีรายชื่อไปด้วย

ส่วนที่มาของนายกรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดเพียงให้สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่ไม่ได้กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เหมือนรัฐธรรมนูญปี 2550

ฉะนั้น ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่จำเป็นต้องลงสมัครเลือกตั้ง แต่ต้องอยู่ในบัญชีที่พรรคการเมืองแสดงไว้ต่อประชาชน ว่าจะเสนอชื่อบุคคลนี้เป็นนายกรัฐมนตรี หลังการเลือกตั้ง

และพรรคการเมืองที่มีสิทธิจะเสนอชื่อจะต้องได้เสียงในสภาอย่างน้อย 25 เสียง

ผู้ที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องได้เสียงสนับสนุนเกิน 375 เสียงขึ้นไป คือได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา 750 คน คือ มาจาก สส. 500 คน และ สว. 250 คน ดังนั้น สว. 250 คน ที่มาจากการแต่งตั้งของ คสช. จึงเป็นตัวแปรสำคัญทางการเมือง ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะถ้าไม่เทคะแนนให้ ก็เป็นเรื่องยากที่พรรคการเมืองจะรวบรวมเสียง สส.ให้ได้เกิน 375 เสียง

ด้วยเหตุผลข้างต้น ทำให้เกือบทุกพรรคการเมืองเรียกร้องให้ สว.เคารพเสียงประชาชน สนับสนุนพรรคการเมืองที่รวบรวมเสียงข้างมาก 250 เสียงในสภา ได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง หรือเกิดทางตันในสนามการเมือง

แต่สุดท้าย ถ้าไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีจากบัญชีของพรรคการเมืองได้ ก็จะเข้าสู่เงื่อนไขที่สอง คือ ใช้เสียงรับรองจากรัฐสภา 500 เสียง เปิดทางให้เลือกนายกรัฐมนตรีจากคนนอกได้ หากญัตตินี้ผ่าน ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อก็จะกลับสู่เงื่อนไขเดิมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คือ ต้องมีเสียงสนับสนุนเกิน 375 เสียงขึ้นไป

เกาะติดสถานการณ์และรายงานผลการเลือกตั้ง 2562 ได้ที่ : http://news.ch7.com/7HDelection2562