News

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ : สนามข่าวเลือกตั้ง 62

[07.50 น. สนามข่าวเลือกตั้ง 62] การสำรวจประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2562 วันที่ 24 มีนาคม 2562 (ที่มา : กระทรวงมหาดไทย)
ประชากรทั้งหมด 51,419,975 คน
ชาย 24,801,527 คน
หญิง 26,618,448 คน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม 2562 (ที่มา : กรมการปกครอง)
จำนวนหน่วย 92,838
จำนวนคน 51,205,624 คน
จำนวนบ้าน 17,345,400

เกาะติดสถานการณ์และรายงานผลการเลือกตั้ง 2562 ได้ที่ : http://news.ch7.com/7HDelection2562