News

ได้รับบัตรเลือกตั้งเกิน ต้องทำอย่างไร : สนามข่าวเลือกตั้ง 62

[08.15 น. สนามข่าวเลือกตั้ง 62] ถ้าหากไปแสดงตน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ปรากฏว่ากรรมการประจำหน่วยส่งบัตรเลือกตั้งให้มากกว่า 1 ใบ จะทำอย่างไร ไปติดตามจากรายงานนี้

เกาะติดสถานการณ์และรายงานผลการเลือกตั้ง 2562 ได้ที่ : http://news.ch7.com/7HDelection2562