เกร็ดความรู้ : จับตาการนับคะแนน

วันที่ 24 มี.ค. 2562 เวลา 16:00 น.

Views

การเลือกตั้งครั้งนี้การนับคะแนน  ไม่ได้ทำที่ส่วนกลางเหมือนก่อนหน้านี้ แต่เป็นการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทันทีที่ปิดการลงคะแนน ซึ่งตามระเบียบของ กกต.กำหนดให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยระหว่างการนับคะแนน ตัวแทนพรรคการเมือง องค์กรเอกชน หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  สามารถติดตามการนับคะแนนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง แต่ต้องอยู่ในที่ซึ่งจัดไว้ให้ที่สามารถ มองเห็นการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

อย่างไรก็ตามในการนับคะแนน กรรมการนับคะแนน จะต้องมีความชัดเจนว่าบัตรไหนเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย หากผู้สังเกตการณ์ไม่เห็นด้วย ระเบียบ กกต.ห้ามไม่ให้กล่าวโต้ตอบกับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งโดยตรง หรือ ระหว่างกองเชียร์ด้วยกันเอง แต่ต้องโต้แย้งผ่านแบบ ส.ส.๕/๑๐ ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความรุนแรงระหว่างนั้น

โดยคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะต้องตรวจสอบ และวินิจฉัยชี้ขาด โดยให้บันทึกในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้ง ให้ผู้ทักท้วง และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 3 คน ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน

อย่าลืมหลังปิดหีบลงคะแนน เรายังมีหน้าที่ติดตามการนับคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

Tag : เกร็ดความรู้ ความรู้เลือกตั้ง 2562