พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 24 มี.ค. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 14.45 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 923 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ หลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม พุทธศักราช 2562 มีรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่าง ๆ ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน แม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ แม่บ้านมหาดไทย ผู้แทนสภากาชาดไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และลูกเสือชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จะได้นำเสนอพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในวันต่อไป

เวลา 17.25 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร ในการพระราชทานเพลิงศพ นายนำชัย และนางวิภา นำชัยศิริ

นายนำชัย ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สิริอายุ 95 ปี เกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2465 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นบุตรของนายบั๊ก และนางจังยิวตวง แซ่ลิ้ม ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทยเมื่ออายุ 16 ปี เริ่มต้นทำธุรกิจค้าขาย และเปิดบริษัทจำหน่ายเครื่องไฟฟ้า เครื่องจักรก่อสร้าง จนประสบความสำเร็จสามารถขยายธุรกิจไปยังประเทศต่าง ๆ จนเป็นที่รู้จักและยอมรับ มีความรักชาติ และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดช่วงชีวิตได้บริจาคทรัพย์ให้มูลนิธิ และองค์กรการสาธารณกุศลต่าง ๆ มากมาย อาทิ บริจาคหินแกรนิตในการก่อสร้าง ตึก ภปร.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
              
สำหรับ นางวิภา ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2548 สิริอายุ 76 ปี เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2472 เป็นบุตรของนายยงค์ และนางจิวลิ้มศรี วิทยาศัย สมรสกับนายนำชัย มีบุตร-ธิดา รวม 3 คน นางวิภา เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องการเรือนและงานเย็บปักถักร้อย ตลอดช่วงชีวิตได้อบรมสั่งสอนบุตร-ธิดา ให้เป็นคนดีของสังคม มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งยังเป็นผู้มีความเสื่อมใสในพระพุทธศาสนา บริจาคทรัพย์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและองค์กรสาธารณกุศลมากมาย 

เวลา 17.51 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง เมรุวัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ นางสดใส ตุลยานนท์ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สิริอายุได้ 86 ปี
              
นางสดใส ตุลยานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2475 เป็นบุตรีของหลวงศรีรัตนารถ กับหม่อมราชวงศ์ปลื้มจิตร์ วสุธาร สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินี หลังจากนั้นได้สมรสกับนายจริย์ ตุลยานนท์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน และได้ติดตามสามีไปปฏิบัติหน้าที่ในขบวนรับเสด็จร่วมกับคณะแม่บ้านกรมชลประทานทำงานทั่วไป และงานในห้องเครื่องขบวนรับเสด็จเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี ได้ถวายงานพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ โดยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก นางสดใส เป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุตร-ธิดา เป็นผู้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อไม่เอาเปรียบผู้อื่นทำให้เป็นที่เคารพรักแก่ผู้ที่ได้รู้จัก ด้านชีวิตครอบครัวมีบุตร-ธิดา 3 คน

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระกรณียกิจ วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร วัดเทพศิรินทราวาส