สถานทูตนิวซีแลนด์ชี้แจงกรณีบัตรเลือกตั้งถึงไทยล่าช้า

วันที่ 25 มี.ค. 2562 เวลา 09:59 น.

Views

วันนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ชี้แจงกรณีบัตรเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในนิวซีแลนด์ ถึงประเทศไทยล่าช้ากว่ากำหนด ยืนยันว่าส่งบัตรตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 และตามกำหนดเดิมควรถึงไทยตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 แล้ว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ โดยนายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูต ส่งหนังสือชี้แจง กรณีบัตรเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในนิวซีแลนด์ ถึงประเทศไทยล่าช้ากว่ากำหนดจนอาจส่งผลให้กลายเป็นบัตรเสียว่า ทางสถานทูตเอกอัครราชทูตฯ เข้าใจความรู้สึกของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งทุกคนและรู้สึกผิดหวังยิ่งที่เสียงของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในนิวซีแลนด์ อาจไม่สะท้อนออกมาในผลการเลือกตั้งครั้งนี้

สถานทูตยืนยันว่าส่งบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเสร็จและคัดแยกเรียบร้อยมาตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ด้วยการขนส่งทางอากาศ และตามกำหนดเดิมคาดว่าจะถึงประเทศไทยตั้งแต่ในวันที่ 19 มีนาคม แต่ความล่าช้าในกระบวนการจัดส่งเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางสถานทูต

Tag : สถานฑูตนิวซีแลนด์ บัตรเลือกตั้ง ถึงไทย ล่าช้า การเมือง เลือกตั้ง62