องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานฝนหลวง และพิจารณาโครงการพิเศษในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 25 มี.ค. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ที่ห้องประชุมเทวกุล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และสถานภาพกองทุนฝนหลวงฯ รวมทั้งพิจารณาโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยในปี 2562 ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน บริเวณกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งในภูมิภาคต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2562 มีวันฝนตก 11 วัน ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ในจังหวัดต่าง ๆ ได้ และมีการดำเนินงาน อาทิ จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 10 หน่วยฯ ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ผลการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่วันที่ 1-21 มีนาคม 2562 จากอากาศยาน 26 ลำ มีการขึ้นปฏิบัติการ 14 วัน 153 เที่ยวบิน มีวันฝนตกคิดเป็นร้อยละ 59.17 มีจังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 22 จังหวัด นอกจากนี้ ได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ และการเกิดหมอกควันและไฟป่าในช่วงเดือนมีนาคมอย่างใกล้ชิด พร้อมขึ้นบินปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเหมาะสม

ส่วนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง และมีแผนปลูกป่า ป่าไม้ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และการปลูกไม้โตเร็วตามหัวไร่ปลายนา ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมทั้ง 5 ภูมิภาค และยังมีโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชที่ปฏิบัติการควบคู่กับการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวัน บริเวณพื้นที่ผืนป่าและพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าของอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ และโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มีแผนก่อสร้างในปีงบประมาณ 2564-2566

Tag : องคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก ฝนหลวง พิธีบรมราชาภิเษก จรัลธาดา กรรณสูต ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก