News

สนข.เสนอรัฐบาล นำค่าโดยสารรถไฟฟ้า ลดหย่อนภาษีได้ประจำปี

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. เปิดเผยว่าเตรียมเสนอรัฐบาลให้ประชาชน, พนักงานเอกชน สามารถนำค่าโดยสารรถไฟฟ้ามาใช้ลดหย่อนภาษี หรือหักภาษีได้ เช่นเดียวกับข้าราชการที่ต้องมีสิทธิพิเศษค่ารถไฟฟ้าในทำนองเดียวกัน

แนวทางนี้ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น เพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและน่าจะช่วยแก้ปัญหารถติดได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้เห็นว่าควรมีการคิดโปรโมชันส่งเสริมให้คนมาใช้รถไฟฟ้า โดยรัฐบาลผู้ออกเงินสนับสนุน เช่น ลดราคาลง 5-10 บาท เพื่อกระตุ้นยอดผู้ใช้

ทั้งนี้จากการศึกษาเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน พบว่าระบบรถไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายมากที่สุด เฉลี่ยอยู่ที่ 2,500 บาท ต่อเดือน รองลงมา คือ รถตู้สาธารณะ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 2,100 บาทต่อเดือน, เรือด่วนคลองแสนแสบ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 1,700 บาท ต่อเดือน ส่วนรถเมล์ปรับอากาศเฉลี่ย 1,400 บาทต่อเดือน ส่วนรถเมล์ไม่ปรับอากาศ 1,200 บาทต่อเดือน เช่นเดียวกับอัตราค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา เฉลี่ยอยู่ที่ 1,200 บาทต่อเดือน