พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เอกชนเสนอแนวทางแก้วิกฤตปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า

วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

วิกฤตไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ทำให้ภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัด เครือข่ายภาคประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และเครือข่ายสาธารณสุขในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เสนอแนวทางแก้ไขทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ต่อ นายสิริรัฐ   ชุมอุปการ  ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการตามมุมมองของภาคเอกชน ที่เล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะหาทางออกร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ในการนำเสนอแนวทางการแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน มีด้วยกัน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น คือ ระยะเผชิญเหตุ มีข้อเสนอให้ดำเนินการทั้งหมด 15 ข้อ โดยหัวข้อต้นเรื่องที่ให้ดำเนินการ คือ การสร้างความตระหนักให้กับประชาชนให้ทราบถึงผลร้ายมลพิษที่เกินมาตรฐาน  และการปรับวิธีการแจ้งเตือนปริมาณค่า PM2.5 ให้เข้าถึงชุมชนได้ง่าย ตลอดจนขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหาร ไม่สนับสนุนเมนูที่มีผลพวงจากการเผาป่า เช่น เมนูเห็ดเผาะ ผักหวานป่า ไข่มดแดง เป็นต้น ระยะกลาง เป็นช่วงการฟื้นฟู เสนอให้ดำเนินการ 8 ข้อ อันดับแรกๆ ให้มีการจัดหลักสูตรท้องถิ่นด้านหมอกควันไฟป่า บรรจุในการศึกษาวิชาพิเศษของพื้นที่ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจทุกระดับชั้นการศึกษา การเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพแก่ชุมชน  โดยเฉพาะโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของหมอกควัน รวมถึงการผลักดันกฎหมายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานที่นายจ้างต้องถือปฏิบัติ และระยะยาวเป็นการพัฒนาในอนาคต มีข้อเสนอ 4 ข้อ อาทิ ให้มีการผลักดันเรื่องหมอกควันเป็นวาระแห่งชาติ และมีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างท้องถิ่นของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การเกิดไฟป่าในพื้นที่ สามารถควบคุมได้ในระดับเกณฑ์ที่ดี เพราะได้วางมาตรการจับกุม ห้ามเข้าป่าในบางพื้นที่ และตั้งด่านตรวจค้น ซึ่งถ้าเทียบกับปีที่แล้วไฟป่าลดลง แต่ที่ควบคุมไม่ได้ คือ หมอกควัน เพราะอากาศไม่ถ่ายเท จึงมีการสะสมเพิ่มในแต่ละวัน โดยทางจังหวัดพยายามฉีดน้ำเพื่อสลายหมอกควันกันอย่างเต็มที่เช่นกัน