พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สรรพากรยกเว้นโทษ SME ดึงเข้าระบบภาษี

วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2562 เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกรมสรรพากรที่ต้องการดึงผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้อง
              
โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นเบี้ยปรับ หรือเงินเพิ่ม จะต้องมีรายได้จากกิจการจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ไม่เกิน 500 ล้านบาท และต้องมีการยื่นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากกิจการในรอบบัญชี จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ไว้ ก่อนที่กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ และต้องไม่เป็นผู้ออกใบกำกับภาษี หรือใช้ใบกำกับภาษีผิดกฎหมาย
             
โดยจะต้องลงทะเบียนต่อกรมสรรพากร ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ พร้อมยื่นแบบและยื่นเสียภาษีที่ยังชำระไม่ครบถ้วน สำหรับปีภาษี 2559-2560 ให้ครบถ้วนซึ่งกฎหมายกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นเบี้ยปรับ หรือเงินเพิ่มตามมาตรการนี้ ต้องยื่นแบบภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้ครบถ้วน สำหรับการยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หากไม่ปฏิบัติตาม ก็จะถูกยกเลิกสิทธิ์ที่จะได้รับยกเว้นเบี้ยปรับ หรือเงินเพิ่ม แต่ถ้าปฏิบัติถูกต้อง ก็จะพ้นความผิดในทางอาญาด้วย