Green Report : แก้ไขส้วมทั่วกรุงเทพฯ ลดปัญหากลิ่นเหม็น

วันที่ 27 มี.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

จากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่า ห้องน้ำสาธารณะกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 74 จากทั้งหมด 36 แห่ง ส่วนที่เหลือมีข้อบกพร่องเรื่องไฟฟ้าดับ และประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกลิ่นเหม็น

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยอมรับว่า ปัญหาเรื่องกลิ่น เกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งหลัก ๆ เป็นเรื่องความไม่สะอาด โครงสร้างการก่อสร้างห้องน้ำไม่เป็นไปตามแบบโครงสร้าง เช่น ท่อน้ำทิ้งจากโถชักโครกเป็นท่อตรง ไม่มีน้ำกักเก็บไว้ ทำให้กลิ่นจากบ่อทิ้งสิ่งปฏิกูล ย้อนกลับมาตามท่อ ขณะที่ห้องน้ำบางแห่ง ต่อท่อน้ำทิ้งของโถสุขภัณฑ์ รวมเป็นท่อเดียวกับอ่างล้างมือ จึงยิ่งทำให้ส่งกลิ่นเหม็นเพิ่มมากขึ้น

ขณะที่ส้วมโรงเรียน มีการสุ่มตรวจ 274 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 213 แห่ง ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ไม่มีการบำรุงรักษา ส่วนส้วมวัด หรือศาสนสถาน จำนวน 312 แห่งผ่านเกณฑ์ 186 แห่ง หรือร้อยละ 62.82 พบปัญหาที่ส่วนใหญ่โครงสร้างออกแบบไม่ถูกต้อง ไม่มีคนดูแล จำนวนไม่เพียงพอ และบางแห่งไม่มีการถ่ายเทของอากาศภายในห้องน้ำ

ตัวอย่างส้วมสาธารณะ ที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กทม.นับเป็นห้องน้ำตัวอย่าง ที่ได้รับการันตีว่า สะอาด ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล อำนวยความสะดวกตลอด ที่สำคัญปลอดภัย ไม่ลับตาคน

เพราะฉะนั้นแนวทางแก้ไขเบื้องต้นในทุกพื้นที่จากนี้ จะต้องไล่รื้อซ่อมแซมโครงสร้าง รวมถึงปรับภูมิทัศน์ ยกระดับมาตรฐานส้วมสาธารณะให้ดีขึ้น

หลังจากนี้ จะเพิ่มการออกตรวจจาก 1 ครั้งต่อปี เป็น 1 - 2 ครั้งต่อปี และเพิ่มมาตรการ ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องน้ำในพื้นที่สาธารณะทั่วกรุงเทพฯ สะอาด ปลอดภัย ตามหลักสุขอนามัย

เจ้าหน้าที่ ยืนยันว่า จากนี้ไปจะได้เห็นห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร โฉมใหม่ดียิ่งขึ้น ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook : Ch7HD Social Care

Tag : Green Report