องคมนตรี ไปติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่ 28 มี.ค. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

ที่โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานของมูลนิธิฯ สำหรับปีการศึกษาใหม่แก่คณะครูต้นทาง บุคลากรมูลนิธิฯ จากส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ประจำสถานีออกอากาศ  ทั้งนี้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ ได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทันสมัย โดยปรับระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ หรือ NEW DLTV เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส เริ่มแพร่ภาพออกอากาศรูปแบบใหม่มาเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลุ่มเป้าหมายกว่า 18,000 แห่ง ในปีการศึกษาใหม่ที่จะมาถึง จะนำผลการประเมินการใช้งานและข้อเสนอแนะจากครู และนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงเป้าหมายอย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น มีการวางแผนเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้สอน และผู้ใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด การพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

Tag : พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล