คอลัมน์หมายเลข 7 : กนช.เห็นชอบแผนฟื้นฟูบึงราชนก ตอนที่ 1

วันที่ 29 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

บึงราชนกสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 4,865 ไร่ แต่เก็บน้ำได้เพียง 3,000,000 ลูกบาศก์เมตร นั่นเพราะขาดการฟื้นฟูจนมีสภาพตื้นเขิน โดยบึงราชนก อยู่ในการดูแลของกระทรวงมหาดไทย ก่อนที่จะโอนให้กรมเจ้าท่ารับผิดชอบตั้งแต่ปี 2534 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐปี 2559 โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผล พบว่า มี 5 หน่วยงานขอใช้ประโยชน์และต่างก็ปรับสภาพพื้นที่ ทั้งขุดลอกแหล่งน้ำ ก่อสร้างอาคาร แต่ไม่มีหน่วยงานใดขุดลอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ขณะที่ฤดูฝนมักมีน้ำท่วมรอบบึง ส่วนยามแล้งน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตร สตง.พยายามผลักดันเรื่องนี้เพื่อให้บึงราชนกได้ใช้ประโยชน์เป็นแก้มลิงอย่างเต็มศักยภาพ

กระทั่งรัฐบาลมอบหมายสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช.จัดทำแผนแม่บทฟื้นฟูบึงราชนก ขณะนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กนช. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ผลจากการจัดระเบียบการใช้พื้นที่ของส่วนราชการต่างๆ ทำให้มีพื้นที่แหล่งน้ำรวมกว่า 3,700 ไร่ เพิ่มศักยภาพการเก็บน้ำได้ถึง 28 ล้านลูกบาศก์เมตร

นอกจากส่วนราชการแล้ว ชาวบ้านที่อาศัยที่สาธารณประโยชน์แห่งนี้เป็นที่ทำกิน พร้อมออกจากพื้นที่เพื่อประโยชน์ในการขุดลอกแหล่งน้ำ

ความสำเร็จของแผนงานนี้ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ทั้งภาคการเกษตร และบรรเทาอุทกภัย


FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7