จับประเด็นเป็นข่าว : แนวโน้มเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง

วันที่ 30 มี.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

จับประเด็นเป็นข่าว วันนี้ ไปดูแนวโน้มเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร กับ คุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ

หลังการเลือกตั้ง นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้นจะส่งผลต่อแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้อย่างไร ขึ้นอยู่กับนโยบายของพรรคการเมืองที่เป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาล ถ้าดูนโยบายที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจไทย แต่ละพรรคมีนโยบายคล้าย ๆ กัน

โดยพื้นฐานนโยบายเศรษฐกิจของแต่ละพรรคการเมืองไม่แตกต่างกัน มุ่งเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน และดูแลเกษตรกร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมถึงเพิ่มสวัสดิการสังคม, ลดต้นทุนในการดำรงชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการให้เงินอุดหนุน

สำหรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว, เพิ่มทุนให้ธุรกิจ, ปลดหนี้พักหนี้ให้เกษตรกร และเพิ่มรายได้ให้ด้วยนโยบายผลักดันราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น และเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นต้น

การใช้จ่ายเงินตามนโยบายเหล่านี้ รัฐบาลจำเป็นต้องหาเงินจำนวนมากมาสนับสนุน ไม่ว่าจะมาจากการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น, การออกพันธบัตร หรือการกู้ยืม ซึ่งรวมถึงการเก็บภาษีจากธุรกิจขายสินค้าออนไลน์, ภาษีเพื่อสุขภาพ และการเพิ่มภาษียาสูบ ในอนาคตการจัดเก็บภาษีจึงมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งผู้ที่แบกรับภาระมากที่สุด คือ คนชั้นกลางที่รับจ้างทำงาน ที่ไม่ได้รับการอุดหนุนใด ๆ

สำหรับนโยบายยกระดับราคาสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยางพาราที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จะส่งผลให้ราคาอาหารในประเทศ และและราคาสินค้าส่งออกสูงขึ้น เมื่อรวมกับการปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ ในอัตราสูงกว่าเงินเฟ้อตามที่พรรคการเมืองประกาศไว้ อาจทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าด้านเกษตรสูงขึ้น

ในด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกลุ่มนวัตกรรม จะยังได้รับการสนับสนุนตามแผนยุทธศาสตร์ แต่จำนวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอาจลดลง เพราะค่าจ้างขั้นต่ำที่สูงขึ้น และแรงงานอาจไหลกลับเข้าสู่ภาคเกษตรกรรม ที่ได้รับการช่วยเหลือมากกว่า

นักวิชาการแนะนำว่า รัฐบาลชุดใหม่ที่เป็นรัฐบาลผสม ควรนำนโยบายทั้งหมดที่ใช้หาเสียงมาวิเคราะห์ ปรับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และหาข้อสรุปร่วมกันว่า สิ่งไหนประชาชนจะได้รับประโยชน์มากที่สุด แล้วขับเคลื่อนนโยบายนั้น

ทิศทางนโยบายเศรษฐกิจ และเสถียรภาพของรัฐบาลชุดใหม่ เป็นประเด็นที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต ยิ่งถ้าการจัดตั้งรัฐบาลมีเสถียรภาพ จะเป็นแรงส่งให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย กลับมาเร่งตัวขึ้นได้อีกครั้ง

Tag : จับประเด็นเป็นข่าว แนวโน้มเศรษฐกิจไทย แนวโน้มเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง เศรษฐกิจไทย เลือกตั้ง เลือกตั้ง 2562 เลือกตั้ง 62